S'aprova la modificació d'ordenances fiscals i la proposta inicial del pressupost i plantilla per l'exercici 2022

Divendres, 29 d'octubre de 2021 a les 09:10

També s'aprova el conveni marc per la prestació d'un servei comarcal d'assistència i suport en matèria d'energia, entre d'altres.

En el transcurs de la sessió plenària es va aprovar provisionalment, amb tres vots a favor (dos de Junts per Gaià i un de la regidora no adscrita) i dues abstencions (ERC-AM), la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2022.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Seguidament es va tractar la proposta d'aprovació inicial del pressupost i plantilla pel mateix exercici 2022 que es va aprovar  per majoria dels presents amb tres vots a favor (dos de Junts per Gaià i un de la regidora no adscrita) i dues abstencions (ERC-AM).

També es va aprovar el següent:

  • El conveni marc per la prestació d’un servei comarcal d’assistència i suport en matèria d’energia (cinc vots a favor).
  • El servei local de teleassistència, anys 2021 a 2024 (cinc vots a favor).
  • L'adhesió iv pla d’igualtat de gènere de la comarca del Bages 2021-2025 (cinc vots a favor).
  • El manteniment de la vigència per al 2021 del conveni marc de col·laboració entre el consell comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat, 2016-2019, i la incorporació de les mesures extraordinàries en relació a l’impacte social de la covid-19 aprovades a les addendes amb el departament de treball, afers socials i famílies, exercici 2020-2021 (cinc vots a favor).

S'adjunta l'acta de la sessió plenària per poder-la consultar al detall.

Darrera actualització: 02.03.2022 | 10:33