Convocatòries al Ple

En aquest apartat es publiquen les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens Municipals.

 • Convocatòria Ple extraordinari. 5 de febrer de 2021

  ORDRE DEL DIA

  I.- PART RESOLUTÒRIA:
  1. Aprovació si s’escau, del projecte de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic. (2020_422)
  2. Aprovació si s’escau, del projecte de rehabilitació del cementiri municipal. (2020_423)
  3. Prendre coneixement de la renuncia al càrrec del regidor del grup municipal Junts per Gaià (2021_104)
  La sessió està oberta al públic i es podrà seguir a través del web https://meet.ccbages.cat/Gaia

 • Convocatòria Ple extraordinari. 5 de març de 2021

  ORDRE DEL DIA

  I.- PART RESOLUTÒRIA:
  1. Presa de possessió com a regidor d’aquest ajuntament del grup ERC-AM (2021_104)
  2. Aprovació, si s’escau, de l’aplicació d’increments retributius a les persones que treballen a l’ajuntament per aplicació de la llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2021. (2021_185)
  3. Aprovació definitiva del “projecte executiu de rehabilitació interior del mas el prat de Gaià”. (2020_392)
  4. Aprovació, si s’escau, del compte de gestió recaptatòria de l’exercici 2020 presentada per l’organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona. (2021_63)
  5. Aprovació, si s’escau, del pla d’acció per a l’energia i el clima (PAESC) de Gaià. (2021_184)
  6. Aprovació inicial de la modificació del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) (2019_40)
  7. Aprovar el conveni marc de cooperació entre el consell comarcal del Bages i l’ajuntament de Gaià per la prestació d’un servei comarcal d’assistència i suport en matèria de protecció civil. (2021_168)
  8. Aprovació, si s’escau de l’expedient de contractació per realitzar l’obra consistent “projecte executiu de rehabilitació interior del mas el prat de Gaià”. (2021_188)
  La sessió està oberta al públic i es podrà seguir a través del web https://meet.ccbages.cat/Gaia

 • Convocatòria Ple extraordinari. 13 de juliol de 2021

  ORDRE DEL DIA

  I.- PART RESOLUTÒRIA:
  1. Aprovar, si s’escau, inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 30/2021, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent afectat de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior. (exp. 2021_413).
  2. Aprovació, si s’escau de la proposta de l’alcaldia sobre la determinació de les dues festes locals per l’any 2022. (exp. 2021_416).
  La sessió està oberta al públic i es podrà seguir a través del web https://meet.ccbages.cat/Gaia

 • Convocatòria Ple ordinari. 14 d'octubre de 2021

  ORDRE DEL DIA

  I.- PART RESOLUTÒRIA:
  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (8 de juliol de 2021, 13 de juliol de 2021). - (exp. 2021_103).
  2. Ratificar el decret d’alcaldia 2021/273, de 2 de setembre, d’adhesió al contracte 2019.03-d1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats. - (exp. 2021_477).
  3. Aprovació, si s’escau de l’expedient de contractació per realitzar l’obra de la memòria “millora de les instal•lacions zona subministrament galera”. - (exp. 2021_332).
  4. Aprovació, si s’escau, del conveni de col•laboració entre la mancomunitat d’aigües de merles i els ajuntaments de Gaià, Oristà, Prats de lluçanès, Sagàs, sant Feliu Sasserra i santa maria de Merlès per al finançament del projecte de millora de l’ETAP Merlès, la renovació de l’estació de bombament castellot i anul•lació captació riera de merles i la realització d’auditoria de comptes. (exp. 2021_369)
  5. Donar compte de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del segon trimestre de 2021. (exp. 2021_422).
  6. Donar compte dels període mig de pagament a proveïdors del segon trimestre de 2021. (exp. 2021_433).
  7. Moció per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat . (exp. 2021_519).
  II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
  8. Consideració del Decrets emesos des de la sessió anterior, del decret 2021/232 a 2021/294. (2021_13)
  9. Informe de regidories.
  10. Precs i Preguntes.
  La sessió està oberta al públic i es podrà seguir a través del web https://meet.ccbages.cat/Gaia

 • Convocatòria Ple extraordinari. 19 de novembre de 2021

  ORDRE DEL DIA

  I.- PART RESOLUTÒRIA:
  1. Aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2020. (exp. 2021_11).

 • Convocatòria Ple extraordinari. 20 de gener de 2021

  ORDRE DEL DIA

  I.- PART RESOLUTÒRIA:
  1. Proposta d’acord de sorteig dels membres de les meses electorals, eleccions generals al Parlament de Catalunya el dia 14 de febrer de 2021.
  La sessió està oberta al públic i es podrà seguir a través del web https://meet.ccbages.cat/Gaia

 • Convocatòria Ple ordinari. 8 d'abril de 2021

  ORDRE DEL DIA

  I.- PART RESOLUTÒRIA:
  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (14 de gener de 2021, 20 de gener de 2021, 5 de febrer de 2021 i 5 de març de 2021). - (exp. 2020_101).
  2. Aprovació definitiva del pla director del clavegueram (exp. 2020_293).
  3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de xifra de població a 1.1.2021 (exp. 2021_224).
  4. Aprovació, si s’escau, de la ratificació del decret d’alcaldia 2021/89 de 11 de març, d’aprovació pla mig pressupostari 2022-2024. (exp. 2021_208).
  5. Ratificar el decret d’alcaldia 2021/90, de 15 de març, d’adhesió a la primera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció. (exp. 2021_205).
  6. Ratificar el decret d’alcaldia 2021/95, de 19 de març, d’adhesió a la segona pròrroga de l’acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius. (exp. 2021_207).
  7. Ratificar el decret d’alcaldia 2021/93, de 16 de març, d’adhesió a la pròrroga excepcional del contracte derivat (exp. 2015.05 d02) de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya. (exp. 2021_206).
  8. Donar compte de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del quart trimestre de 2020. (exp. 2020_337).
  9. Donar compte dels període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2020. (exp. 2021_51).
  10. Donar compte dels ratis de morositat del quart trimestre de 2020. (exp. 2021_58).
  11. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el departament d’interior de la generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Gaià per a la seva adhesió a la xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya (rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil. (exp. 2021_52).
  12. Acord aprovació addenda actualització conveni ASGEL . (exp. 2020_90).
  13. Aprovar, si s’escau, inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2021, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior. (exp. 2021_216).
  II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
  14. Consideració del Decrets emesos des de la sessió anterior. (2021_13)
  15. Informe de regidories.
  La sessió està oberta al públic i es podrà seguir a través del web https://meet.ccbages.cat/Gaia

 • Convocatòria Ple extraordinari. 28 d'octubre de 2021

  ORDRE DEL DIA

  I.- PART RESOLUTÒRIA:
  1. Aprovació, si s’escau, la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2022- (exp. 2021_471).
  2. Aprovació, si s’escau de la proposta d’aprovació inicial del pressupost i plantilla per l’exercici 2022- (exp. 2021_524).
  3. Aprovació, si s’escau, conveni marc per la prestació d’un servei comarcal d’assistència i suport en matèria d’energia.- (exp. 2021_325).
  4. Aprovació, si s’escau, al servei local de teleassistència, anys 2021 a 2024.. (exp. 2021_526)
  5. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió iv pla d’igualtat de gènere de la comarca del Bages 2021-2025. (exp. 2021_527).
  6. Aprovar addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del conveni marc de col•laboració entre el consell comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat, 2016-2019, i la incorporació de les mesures extraordinàries en relació a l’impacte social de la covid-19 aprovades a les addendes amb el departament de treball, afers socials i famílies, exercici 2020-2021. (exp. 2021_370).
  7. Acord del ple de l’ajuntament de Gaià de resolució del procediment de revisió d’ofici en relació amb les llicències d’obres atorgades per decret 23/2008, de 13 de maig (expedient 13/2008), decret 27/2013, de 13 de setembre (expedient 2/2012), decret 11/2013, de 18 de maig (expedient 3/2013), decret 53/2014, de 3 de novembre (expedient 13/2014) i decret 32/2016, de 9 de maig (expedient 7/2016) i en relació amb la llicència d’activitats atorgada per decret 25/2013, de 10 de setembre (expedient 2/2012). (exp. 2021_228).

 • Convocatòria Ple ordinari. 8 de juliol de 2021

  ORDRE DEL DIA

  I.- PART RESOLUTÒRIA:
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (8 d’abril de 2021). - (exp. 2020_102).
  2. Aprovació inicial plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l’art. 2 de la llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals. (exp. 2021_379).
  3. Aprovació, si s’escau, de les bases especifiques reguladores i convocatòria de la línia de beques per a activitats esportives per a infants, adolescents i adults de famílies amb necessitats socioeconòmiques – 2021-2022. (exp. 2021_378).
  4. Ratificar el decret d’alcaldia 2021/165, de 29 de maig, d’aprovació, si s’escau, conveni d’encàrrec de gestió entre l’ajuntament de Manresa, el consell comarcal del Bages i 28 municipis del Bages per a l’execució d’actuacions del projecte Bages. treball, talent i tecnologia 2021-2022, en el marc del programa “treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona. (exp. 2021_48).
  5. Aprovació, si s’escau, de la memòria “millora de les instal·lacions zona subministrament galera”. (exp. 2021_333).
  6. Modificació de les comissions informatives permanents (exp. 2020_36).
  7. Aprovació, si s’escau, del pla de verificació d’activitats comunicades de Gaià per als anys 2020-2024. (exp. 2021_324).
  8. Aprovar, si s’escau, inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 14/2021, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior. (exp. 2021_276).
  9. Aprovar el conveni marc de cooperació entre el consell comarcal del Bages i l’ajuntament de Gaià per la prestació d’un servei comarcal d’assistència i suport en matèria de protecció civil (exp. 2021_168).
  10. Adhesió al protocol davant les violències sexuals en espais públics d’oci de la comarca del Bages. (exp. 2021_256).
  11. Adhesió a la carta de “denuncia i peticions de millora del servei bancari” . (exp. 2021_257).
  12. Donar compte del decret d’alcaldia 2021/130, de 20 d’abril, d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de 2020. (exp. 2021_12).
  13. Donar compte de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del primer trimestre de 2021. (exp. 2021_290).
  14. Donar compte dels període mig de pagament a proveïdors del primer trimestre de 2020. (exp. 2021_291).
  II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
  15. Consideració del Decrets emesos des de la sessió anterior. (2021_13)
  16. Informe de regidories.
  17. Precs i Preguntes.
  La sessió està oberta al públic i es podrà seguir a través del web https://meet.ccbages.cat/Gaia

 • Convocatòria Ple extraordinari. 23 de desembre de 2021

  ORDRE DEL DIA

  I.- PART RESOLUTÒRIA:
  1. Aprovació, si s’escau, conveni entre el consell comarcal del Bages i l’ajuntament de Gaià per a la prestació de serveis de disponibilitat, formació, suport, manteniment i desenvolupament sobre el sistema de gestió de cementiris municipals desenvolupat en el marc del projecte CBGESCEM. (exp. 2021_560).
  2. Aprovació, si s’escau, conveni marc per a la prestació de serveis d’assistència tècnica en TIC, administració digital i govern obert. (exp. 2021_596).
  3. Desestimar la petició d'autorització de compatibilitat d'acord amb la normativa reguladora del règim d'incompatibilitats de personal al servei de les administracions públiques. (exp.2021_585).
  4. Desestimar el recurs de reposició formulat per la fundació junta constructora del temple sagrada família contra l’acord del ple de data 28 d’octubre de 2021, pel qual es resolia el procediment de revisió d’ofici i es declarava la nul•litat de ple dret, dels decrets 23/2008, de 13 de maig (expedient 13/2008), 27/2013, de 13 de setembre (expedient 2/2012), 11/2013, de 18 de maig (expedient 3/2013), 53/2014, de 3 de novembre (expedient 13/2014), 32/2016, de 9 de maig (expedient 7/2016) i 25/2013, de 10 de setembre (expedient d’activitats 2/2012), pels quals es van atorgar llicències d’obres i d’activitats en la parcel.la 08089a00100021, en tant que incorren en les causes de nul•litat de ple dret dels articles 62.1.f, 62.1e i 62.1.g de la llei 30/1992. (exp. 2021_228).
  5. Ratificar el decret d’alcaldia 2021/373, de 10 de desembre, d’adhesió a de l’ajuntament de Gaià a la primera prorroga de l’acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2021_597).
  6. Aprovació, si s’escau, dels preus contradictoris (PC6) de les obres corresponents al “projecte executiu de rehabilitació interior del mas el prat de Gaià”. (exp. 2021_188).
  7. Aprovació de la vuitena i ultima certificació d’obres del “projecte executiu de rehabilitació interior del mas el prat de Gaià”. (exp. 2021_188).

 • Convocatòria Ple ordinari. 13 de gener de 2022

  ORDRE DEL DIA

  I.- PART RESOLUTÒRIA:
  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (19 d’octubre de 2021, 28 d’octubre 2021, 19 de novembre de 2021 i 23 de desembre de 2021). - (exp. 2021_598).
  2. Aprovació dels estatuts de l’associació de Micropobles de Catalunya. - (exp. 2022_45).
  3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscals per a l’exercici 2022; impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana”. - (exp. 2021_607).
  4. Donar compte de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del tercer trimestre de 2021. (exp. 2021_532).
  5. Donar compte dels període mig de pagament a proveïdors del tercer trimestre de 2021. (exp. 2021_533).
  II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
  6. Consideració del Decrets emesos des de la sessió anterior, del decret 2021/294 a 2022/10. (2021_13) (2022_44)
  7. Informe de regidories.
  8. Precs i Preguntes.

Darrera actualització: 18.02.2022 | 14:10
Darrera actualització: 18.02.2022 | 14:10