Beques per activitats esportives 2021-2022

Quan es dóna resposta:

El termini de resolució serà d’un (1) mes comptador des de la data en què finalitzi el període de presentació de sol·licituds, sempre i quan la sol·licitud s’hagi formulat de manera correcta i s’hagi adjuntat tota la documentació precisa segons aquestes bases. El silenci s’entendrà desestimatori.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els beneficiaris poden optar a ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones empadronades en aquest municipi.
Els sol·licitants quan els destinataris dels ajuts econòmics són menors d’edat, la persona sol·licitant ha de ser la mare, el pare o el/la tutor/a legal.

Cal aportar:

 • Model d’instància normalitzat sol·licitant l’ajut.
 • Fotocòpia del DNI o NIE de totes les persones que formen la unitat familiar o llibre de família en cas de no tenir-ne.
 • Volant d'empadronament al municipi de totes les persones que formen la unitat familiar.
 • Pressupost anual de l’activitat emès per l’entitat esportiva per la qual es demana la beca esportiva i/o comprovant d’inscripció.
 • Justificant d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar

  ➢ Última declaració de la renda
  ➢ Justificants d’ingressos de totes les persones en edat laboral de
  la unitat familiar: si es troba ocupat/da laboralment, portar les
  últimes 4 nòmines, altres prestacions (atur, erto, pensions,
  renda garantida de ciutadania, pensions no contributives).
  ➢ Treballadors/es autònoms, l’última declaració trimestral IRPF, i/o
  butlletí de cotització a la seguretat social i en tot cas, declaració de
  responsabilitat dels ingressos que té.
  ➢ En cas d'estar a l'atur i no rebre cap prestació presentar certificat
  de l'OTG.
  ➢ Declaració jurada d'ingressos de la unitat de convivència,
  únicament en el supòsit en que quedi suficientment justificada la
  impossibilitat d'aportar la documentació requerida.

 • A la sol·licitud de l’ajut es podrà adjuntar la documentació opcional següent per a l’obtenció de punts addicionals a la valoració socioeconòmica:

  • Justificació de despeses fixes mensuals: habitatge, lloguer o hipoteca.
  • Carnet de família nombrosa. (si s’escau)
  • Carnet de família monoparental. (si s’escau)
  • Certificat de reconeixement de disminució, i/o resolució d'invalidesa de l'INSS
  o informes mèdics i/o psicològics. (si s’escau)
  • En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el
  conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia dels fills.
  • Còpia de l'ordre de protecció judicial, sentència condemnatòria, informe del
  Ministeri Fiscal indicant l'existència d'indicis de violència de gènere (si
  s’escau).

Canals de tramitació:

 • Presencial

  La sol·licitud es podrà presentar a l 'Oficines municipals, mitjançant model normalitzat que estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica de l’Ajuntament, sens perjudici que es puguin utilitzar la resta de mitjans establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.

Darrera actualització: 07.09.2021 | 09:21