Llicència urbanística amb projecte tècnic

En què consisteix:

Tenen la consideració d’obres amb projecte tècnic les d’edificació, de reforma, de reparació o de rehabilitació que alterin l’estructura o l’aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions existents, i en tot cas les següents: 

 • Les que afectin els fonaments  o de forma substancial els elements estructurals.
 • Les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les instal·lacions o els serveis comuns.
 • Les que alterin el nombre d’habitatges o locals existents.
 • Les que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos.
 • Les que afectin immobles del patrimoni historicoartístic o es trobin sotmesos a especial protecció. 

Quan es dóna resposta:

El termini és d'un mes per les llicències d'obres menors i de dos mesos per les llicències d'obres majors, ambdues a partir de la data d’entrada de la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament.

Qui pot sol·licitar-ho:

Tothom.

Cal aportar:

 • 1. Imprès de sol.licitud

 • 2. Projecte executiu complet redactat pel tècnic competent, amb el corresponent visat col·legial, amb especial incidència en els materials, colors i textura d’acabats exteriors o visibles des del espais públics.
 • 3. Full d’assumpció de direcció de l’obra signat i visat pel tècnic competent.
 • 4. Full d’assumpció de direcció de l’obra signat pel personal tècnic competent i visat pel col.legi professional.
 • 5. Programa de control de qualitat.
 • 6. Qüestionari d’estadística d’edificació d’habitatge.
 • 7. Si l’obra requereix ocupar la via pública o la instal.lació de grues torre, caldrà obtenir simultàniament la preceptiva llicència.
 • 8. Quan s’hagi finalitzat l’obra, si s’escau, s’haurà de presentar el certificat emès per la Direcció General de Radiodifusió i Telecomunicació.
 • 9. Declaració d’acceptació i d’estar donat d’alta de l’IAE per part de l’empresa constructora.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Darrera actualització: 10.06.2022 | 12:12