Plaques Solars en sòl no urbanitzable (Masies, cases rurals granges...) Opció 1

OPCIÓ 1. Sobre cobertes existents i col·locades de forma coplanar a la coberta, EN CONSTRUCCIONS IMPLANTADES LEGALMENT.

Tràmit municipal

Llicència d’obres

Documentació necessària mínima

 1. Sol·licitud de llicència
 2. Projecte o memòria tècnica de la instal·lació. Ha de contenir:
 • Dades generals
 • Descripció actuacions
 • Adequació al planejament urbanístic territorial PTPCC
 • Adequació al planejament urbanístic sectorial PDU Pla de Bages
 • Adequació al planejament urbanístic municipal NNSS Gaià
 • Serveis urbanístics afectats
 • Impacte i integració paisatgística
 • Justificació normativa tècnica
 • Pressupost
 • Documentació gràfica: plànol emplaçament planejament municipal, plànol emplaçament territorial, plànol planta coberta amb els captadors integrats, plànol alçat i secció acotats integració instal·lació sobre coberta edificació existent.
 1. Fitxa tècnica de les plaques
 2. Assumeix de la direcció de l’obra
 3. En cas de tractar-se de projecte i assumeix no visats, s’haurà d’aportar la declaració responsable dels tècnics que signen.
 4. Acreditació de la legalitat de la construcció

Observacions

El procediment per l’obtenció de la llicència consta de tres fases:

 1. Sol·licitud
 2. Tramitació (pot incloure el requeriment de documentació per part de l’Ajuntament)
 3. Resolució

Fins la resolució i obtenció de la llicència no es poden iniciar les actuacions.

La llicència urbanística estableix el termini màxim per iniciar i finalitzar les obres.

Darrera actualització: 10.06.2022 | 10:47