Plaques solars en sòl urbà (Nucli de Galera, nucli del Pla del Forn o nucli de Gaià)

Requisits de la instal·lació

Sobre cobertes existents i col·locades de forma coplanar a la coberta

Tràmit municipal

Comunicació prèvia d’obres

Documentació necessària mínima

  1. Model de comunicada omplert i signat per totes les parts
  2. Projecte o memòria tècnica de la instal·lació. Ha de contenir: objecte i dades generals, emplaçament de la instal·lació, abast de la intervenció, dimensionat de la instal·lació, característiques tècniques de la instal·lació elèctrica, condicions sobre seguretat i salut, consideracions sobre les runes, pressupost detallat, plànol d'emplaçament i situació, planta coberta i secció.
  3. Fitxa tècnica de les plaques
  4. Assumeix de la direcció de l’obra o declaració responsable de l’empresa instal·ladora
  5. Justificant de pagament d’autoliquidació de la taxa i ICIO

Observacions

Es presenta la comunicació prèvia d’obres a l’Ajuntament i es pot executar l’obra.

El termini màxim per iniciar les obres son 4 mesos a comptar des de la presentació de

la comunicació prèvia i el termini màxim d’execució son 6 mesos a comptar des de

l’inici de les obres.

Darrera actualització: 10.06.2022 | 10:48