Convocatòria al Ple extraordinari pel 13 de juliol de 2021

Dilluns, 12 de juliol de 2021

Es fa públic per a general coneixement, que el Ple de l’Ajuntament farà sessió extraordinària i telemàtica el proper DIMARTS 13 DE JULIOL DE 2021 A LES 15:00 HORES.

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTÒRIA:
1. Aprovar, si s’escau, inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 30/2021, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent afectat de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior. (exp. 2021_413).
2. Aprovació, si s’escau de la proposta de l’alcaldia sobre la determinació de les dues festes locals per l’any 2022. (exp. 2021_416).
La sessió està oberta al públic i es podrà seguir a través del web https://meet.ccbages.cat/Gaia

Darrera actualització: 18.02.2022 | 16:08