Convocatòria al Ple extraordinari pel 19 de novembre de 2021

Dilluns, 15 de novembre de 2021

Es fa públic per a general coneixement, que el Ple de l’Ajuntament farà sessió extraordinària el proper DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE DE 2021 A LES 15:00 HORES.

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTÒRIA:
1. Aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2020. (exp. 2021_11).

Darrera actualització: 21.02.2022 | 08:19