Convocatòria al Ple extraordinari pel 28 d'octubre de 2021

Dilluns, 25 d’octubre de 2021

Es fa públic per a general coneixement, que el Ple de l’Ajuntament farà sessió extraordinària el proper DIJOUS 28 D'OCTUBRE DE 2021 A LES 19:00 HORES.

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTÒRIA:
1. Aprovació, si s’escau, la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2022- (exp. 2021_471).
2. Aprovació, si s’escau de la proposta d’aprovació inicial del pressupost i plantilla per l’exercici 2022- (exp. 2021_524).
3. Aprovació, si s’escau, conveni marc per la prestació d’un servei comarcal d’assistència i suport en matèria d’energia.- (exp. 2021_325).
4. Aprovació, si s’escau, al servei local de teleassistència, anys 2021 a 2024.. (exp. 2021_526)
5. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió iv pla d’igualtat de gènere de la comarca del Bages 2021-2025. (exp. 2021_527).
6. Aprovar addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del conveni marc de col•laboració entre el consell comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat, 2016-2019, i la incorporació de les mesures extraordinàries en relació a l’impacte social de la covid-19 aprovades a les addendes amb el departament de treball, afers socials i famílies, exercici 2020-2021. (exp. 2021_370).
7. Acord del ple de l’ajuntament de Gaià de resolució del procediment de revisió d’ofici en relació amb les llicències d’obres atorgades per decret 23/2008, de 13 de maig (expedient 13/2008), decret 27/2013, de 13 de setembre (expedient 2/2012), decret 11/2013, de 18 de maig (expedient 3/2013), decret 53/2014, de 3 de novembre (expedient 13/2014) i decret 32/2016, de 9 de maig (expedient 7/2016) i en relació amb la llicència d’activitats atorgada per decret 25/2013, de 10 de setembre (expedient 2/2012). (exp. 2021_228).

Darrera actualització: 21.02.2022 | 08:17