Convocatòria al Ple extraordinari pel 5 de març de 2021

Dilluns, 1 de març de 2021

Es fa públic per a general coneixement, que el Ple de l’Ajuntament farà sessió extraordinària i telemàtica el proper DIVENDRES 5 DE MARÇ DE 2021 A LES18:00 HORES.

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTÒRIA:
1. Presa de possessió com a regidor d’aquest ajuntament del grup ERC-AM (2021_104)
2. Aprovació, si s’escau, de l’aplicació d’increments retributius a les persones que treballen a l’ajuntament per aplicació de la llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2021. (2021_185)
3. Aprovació definitiva del “projecte executiu de rehabilitació interior del mas el prat de Gaià”. (2020_392)
4. Aprovació, si s’escau, del compte de gestió recaptatòria de l’exercici 2020 presentada per l’organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona. (2021_63)
5. Aprovació, si s’escau, del pla d’acció per a l’energia i el clima (PAESC) de Gaià. (2021_184)
6. Aprovació inicial de la modificació del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) (2019_40)
7. Aprovar el conveni marc de cooperació entre el consell comarcal del Bages i l’ajuntament de Gaià per la prestació d’un servei comarcal d’assistència i suport en matèria de protecció civil. (2021_168)
8. Aprovació, si s’escau de l’expedient de contractació per realitzar l’obra consistent “projecte executiu de rehabilitació interior del mas el prat de Gaià”. (2021_188)
La sessió està oberta al públic i es podrà seguir a través del web https://meet.ccbages.cat/Gaia

Darrera actualització: 18.02.2022 | 16:05