L'Ajuntament s'aprova la proposta d'aprovació dels expedients crèdits incobrables

Divendres, 15 de gener de 2021

En la sessió plenària, per unanimitat, es van aprovar els expedients tramitats per L’ORGT, per a la Declaració de crèdits incobrables.

Proposta d’aprovació expedient crèdits incobrables presentada per l’ORGT. Relació 20001 (exp. 2020_394).

ACORDS
Primer.- Aprovar els expedients tramitats per L’ORGT, per a la Declaració de crèdits incobrables següents:
Expedient col·lectiu relació 20001
PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE
Contribuent: SOLIDLUX SA
Concepte: IMPOST ACTIVITATS 2012
Concepte: TAXA RESIDUS 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
IMPORT TOTAL: 1.719,87 €
Segon.- Remetre certificació del present acord de l’ORGT de la Diputació de Barcelona i notificar-lo a Intervenció, als efectes oportuns.

Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i en conseqüència, i pel mateix quòrum, l’adopció de l’acord que la mateixa conté.

Proposta d’aprovació expedient crèdits incobrables presentada per l’ORGT. Relació 20002 i 20003 (exp. 2020_395).

ACORDS
Primer.- Aprovar els expedients tramitats per L’ORGT, per a la Declaració de crèdits incobrables següents:
Expedient col·lectiu relació 20002
PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE
Contribuents: PEDRO FERRER VALLALTA
Concepte: IMPOST VEHICLES 2018, 2019, 2020
IMPORT TOTAL: 107,35€
PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE
Contribuents: JUAN TAULATS COSTA
Concepte: IMPOST VEHICLES 2018, 2019, 2020
Concepte: IBI 2019
Concepte: TAXA RESIDUS 2019
IMPORT TOTAL: 339,92€
TOTAL: 447,27
Expedient col·lectiu relació 20003
PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE
Contribuent: CUBIERTAS Y REHABILITACIONES ALUCOTEC SL
Concepte: IMPOST ACTIVITATS 2019
IMPORT TOTAL: 271,84€
Segon.- Remetre certificació del present acord de l’ORGT de la Diputació de Barcelona i notificar-lo a Intervenció, als efectes oportuns.

Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i en conseqüència, i pel mateix quòrum, l’adopció de l’acord que la mateixa conté.

​Seguint en el ple, als precs i preguntes van sorgir les següents aportacions:

  • La regidora ERC –AM, demana quins camins es farà a la fase II? Si hi haurà algun canvi.
  • L’alcalde li contesta que són els que es va aprovar al projecte.
  • La regidora ERC –AM demana com s’està portant el tema de la sagrada família.
  • L’alcalde li contesta que s’estan fent gestions i que fins que no hi hagi dades fiables no es farà una valoració del tema.
  • La regidora no adscrita, pregunta a la regidora ERC-AM, quin es el motiu de sol·licitar totes les instàncies entrades des del 2018, i concretament perquè li pot interessar les ajudes de serveis socials que han sol·licitats els ciutadans.
  • La regidora ERC –AM comenta que no cal que li enviem res relacionat amb les ajudes socials perquè no té cap interès. Comenta que entrarà una instància dient que no cal que se li enviïn les d’ajuts.

S'adjunta l'acta de la sessió plenària per poder-la consultar al detall.

Darrera actualització: 2.03.2022 | 11:39