PRORROGA ACTIVACI脫 PLA ALFA 3

Divendres, 22 de juliol de 2022

Activació del Pla Alfa 3 a Gaià

Recordem que l'activació del Pla Alfa 3 comportat les següents restriccions extraordinàries:

1. La suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents. Les activitats s'han de desplaçar a un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d'origen.
2. La restricció de les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.
3. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius al nucli de població on es realitzen. Es permeten els desplaçaments sempre que es dirigeixin a un altre nucli habitat i no impliquin fer una sortida o excursió al medi natural. També es permeten els desplaçaments a cases de colònies.
4. La suspensió de l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 12 i les 18 hores, excepte pel que respecta a la recollida de fruita (inclosos productes hortícoles), la sega de l'alfals i altres herbàcies que es cullen en verd, llaurar els camps de rostoll i el conreu de l'arròs, que resten excloses d'aquesta restricció.
5. La suspensió de totes les actuacions, activitats i intervencions de manteniment en la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya que comportin: ús de tall de discs, equips de soldadura o bufadors, excepte a l'interior de túnels; podes i segues als seus vorals, inclosa la sega de les cunetes; actuacions sobre barreres metàl·liques i senyals verticals, excepte la substitució directa de discs de senyalització; aglomerat, excepteactuacions de tapar sots amb aglomerat en fred; treballs amb instal·lacions elèctriques que comportin manipulació de línies amb tensió. Quedaran excloses de la suspensió aquelles actuacions, activitats i intervencions que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit amb informe previ de la Direcció General dels Agents Rurals.
La suspensió dels usos excepcionals de la via en la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya: proves esportives, marxes ciclistes, filmacions, trenets turístics, rallis, cotxes antics, i altres anàlogues, excepte aquells que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit amb informe previ de la Direcció General dels Agents Rurals.
Per a la gestió de les excepcions a les activitats descrites en aquest punt 5, cal facilitar prèviament al Servei Català de Trànsit informació sobre el tipus d'actuació o activitat, la identificació de la via i el tram afectat amb indicació dels punts quilomètrics de principi i fi, el tipus de maquinària, eines o equipaments que s'utilitzaran,
el número de persones que participen i l'horari previst.
6. La restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles. En el cas que motius de força major requereixin la utilització d'aquestes eines dins de la zona de restricció, caldrà comunicar prèviament els treballs a la sala central dels agents rurals
(935617000) per si és necessari establir mesures de seguretat especifiques.
7. La limitació de la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc en horari entre les 12 hores i les 19 hores.
8. La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.
9. Es recomana a totes les persones que resideixen o transiten pel territori de Catalunya, l'aplicació de totes aquestes mesures, establertes en els punts anteriors d'aquesta Resolució, en tots els municipis de Catalunya.  Cal tenir en compte especialment aquesta recomanació, en les rutes i rutes esportives que transcorrin per municipis en els quals estigui activat el nivell 2 del Pla ALFA.
10. L'incompliment d'aquestes limitacions, restriccions i suspensions pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i altres responsabilitats que se'n puguin derivar de l'ordenament jurídic vigent.                                                                                                                                                                                                                          11. Les mesures contingudes en els punts anteriors seran vigents des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a les 00:00 hores del 26 de juliol de 2022.

Per més informació, podeu consultar la web del departament d'interior

Gràcies per la vostra col·laboració amb la prevenció dels incendis forestals 馃尦馃尦馃尦

Darrera actualitzaci贸: 22.07.2022 | 10:12