S'aproven per unanimitat les dues festes locals per l'any 2022

Dimecres, 14 de juliol de 2021

També en sessió es va tractar l'expedient de modificació de crèdits núm. 30/2021.

Respecte a l'expedient de modificació de crèdits núm. 30/2021, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent afectat de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior s'aprova inicialment per unanimitat.

També es comenta que s'exposa aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

Referent a les festes locals, finalment s'acorda que siguin les següents per l'any 2022:

  • Gaià: 2 i 5 de setembre de 2022 - Festa Major.
  • Galera: 8 i 11 de juliol de 2022 - Festa Major.

S'adjunta l'acta de la sessió plenària per poder-la consultar al detall.

Darrera actualització: 2.03.2022 | 10:48