Convocatòria Ple ordinari. 8 d'abril de 2021

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTÒRIA:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (14 de gener de 2021, 20 de gener de 2021, 5 de febrer de 2021 i 5 de març de 2021). - (exp. 2020_101).
2. Aprovació definitiva del pla director del clavegueram (exp. 2020_293).
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de xifra de població a 1.1.2021 (exp. 2021_224).
4. Aprovació, si s’escau, de la ratificació del decret d’alcaldia 2021/89 de 11 de març, d’aprovació pla mig pressupostari 2022-2024. (exp. 2021_208).
5. Ratificar el decret d’alcaldia 2021/90, de 15 de març, d’adhesió a la primera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció. (exp. 2021_205).
6. Ratificar el decret d’alcaldia 2021/95, de 19 de març, d’adhesió a la segona pròrroga de l’acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius. (exp. 2021_207).
7. Ratificar el decret d’alcaldia 2021/93, de 16 de març, d’adhesió a la pròrroga excepcional del contracte derivat (exp. 2015.05 d02) de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya. (exp. 2021_206).
8. Donar compte de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del quart trimestre de 2020. (exp. 2020_337).
9. Donar compte dels període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2020. (exp. 2021_51).
10. Donar compte dels ratis de morositat del quart trimestre de 2020. (exp. 2021_58).
11. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el departament d’interior de la generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Gaià per a la seva adhesió a la xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya (rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil. (exp. 2021_52).
12. Acord aprovació addenda actualització conveni ASGEL . (exp. 2020_90).
13. Aprovar, si s’escau, inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2021, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior. (exp. 2021_216).
II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
14. Consideració del Decrets emesos des de la sessió anterior. (2021_13)
15. Informe de regidories.
La sessió està oberta al públic i es podrà seguir a través del web https://meet.ccbages.cat/Gaia

Darrera actualització: 18.02.2022 | 15:45