Convocatòria Ple extraordinari. 23 de desembre de 2021

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTÒRIA:
1. Aprovació, si s’escau, conveni entre el consell comarcal del Bages i l’ajuntament de Gaià per a la prestació de serveis de disponibilitat, formació, suport, manteniment i desenvolupament sobre el sistema de gestió de cementiris municipals desenvolupat en el marc del projecte CBGESCEM. (exp. 2021_560).
2. Aprovació, si s’escau, conveni marc per a la prestació de serveis d’assistència tècnica en TIC, administració digital i govern obert. (exp. 2021_596).
3. Desestimar la petició d'autorització de compatibilitat d'acord amb la normativa reguladora del règim d'incompatibilitats de personal al servei de les administracions públiques. (exp.2021_585).
4. Desestimar el recurs de reposició formulat per la fundació junta constructora del temple sagrada família contra l’acord del ple de data 28 d’octubre de 2021, pel qual es resolia el procediment de revisió d’ofici i es declarava la nul•litat de ple dret, dels decrets 23/2008, de 13 de maig (expedient 13/2008), 27/2013, de 13 de setembre (expedient 2/2012), 11/2013, de 18 de maig (expedient 3/2013), 53/2014, de 3 de novembre (expedient 13/2014), 32/2016, de 9 de maig (expedient 7/2016) i 25/2013, de 10 de setembre (expedient d’activitats 2/2012), pels quals es van atorgar llicències d’obres i d’activitats en la parcel.la 08089a00100021, en tant que incorren en les causes de nul•litat de ple dret dels articles 62.1.f, 62.1e i 62.1.g de la llei 30/1992. (exp. 2021_228).
5. Ratificar el decret d’alcaldia 2021/373, de 10 de desembre, d’adhesió a de l’ajuntament de Gaià a la primera prorroga de l’acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2021_597).
6. Aprovació, si s’escau, dels preus contradictoris (PC6) de les obres corresponents al “projecte executiu de rehabilitació interior del mas el prat de Gaià”. (exp. 2021_188).
7. Aprovació de la vuitena i ultima certificació d’obres del “projecte executiu de rehabilitació interior del mas el prat de Gaià”. (exp. 2021_188).

Darrera actualització: 18.02.2022 | 15:46