Convocatòria Ple ordinari. 13 de gener de 2022

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTÒRIA:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (19 d’octubre de 2021, 28 d’octubre 2021, 19 de novembre de 2021 i 23 de desembre de 2021). - (exp. 2021_598).
2. Aprovació dels estatuts de l’associació de Micropobles de Catalunya. - (exp. 2022_45).
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscals per a l’exercici 2022; impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana”. - (exp. 2021_607).
4. Donar compte de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del tercer trimestre de 2021. (exp. 2021_532).
5. Donar compte dels període mig de pagament a proveïdors del tercer trimestre de 2021. (exp. 2021_533).
II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
6. Consideració del Decrets emesos des de la sessió anterior, del decret 2021/294 a 2022/10. (2021_13) (2022_44)
7. Informe de regidories.
8. Precs i Preguntes.

Darrera actualització: 18.02.2022 | 15:46