Convocatòria Ple ordinari. 8 de juliol de 2021

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTÒRIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (8 d’abril de 2021). - (exp. 2020_102).
2. Aprovació inicial plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l’art. 2 de la llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals. (exp. 2021_379).
3. Aprovació, si s’escau, de les bases especifiques reguladores i convocatòria de la línia de beques per a activitats esportives per a infants, adolescents i adults de famílies amb necessitats socioeconòmiques – 2021-2022. (exp. 2021_378).
4. Ratificar el decret d’alcaldia 2021/165, de 29 de maig, d’aprovació, si s’escau, conveni d’encàrrec de gestió entre l’ajuntament de Manresa, el consell comarcal del Bages i 28 municipis del Bages per a l’execució d’actuacions del projecte Bages. treball, talent i tecnologia 2021-2022, en el marc del programa “treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona. (exp. 2021_48).
5. Aprovació, si s’escau, de la memòria “millora de les instal·lacions zona subministrament galera”. (exp. 2021_333).
6. Modificació de les comissions informatives permanents (exp. 2020_36).
7. Aprovació, si s’escau, del pla de verificació d’activitats comunicades de Gaià per als anys 2020-2024. (exp. 2021_324).
8. Aprovar, si s’escau, inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 14/2021, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior. (exp. 2021_276).
9. Aprovar el conveni marc de cooperació entre el consell comarcal del Bages i l’ajuntament de Gaià per la prestació d’un servei comarcal d’assistència i suport en matèria de protecció civil (exp. 2021_168).
10. Adhesió al protocol davant les violències sexuals en espais públics d’oci de la comarca del Bages. (exp. 2021_256).
11. Adhesió a la carta de “denuncia i peticions de millora del servei bancari” . (exp. 2021_257).
12. Donar compte del decret d’alcaldia 2021/130, de 20 d’abril, d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de 2020. (exp. 2021_12).
13. Donar compte de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del primer trimestre de 2021. (exp. 2021_290).
14. Donar compte dels període mig de pagament a proveïdors del primer trimestre de 2020. (exp. 2021_291).
II.- CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
15. Consideració del Decrets emesos des de la sessió anterior. (2021_13)
16. Informe de regidories.
17. Precs i Preguntes.
La sessió està oberta al públic i es podrà seguir a través del web https://meet.ccbages.cat/Gaia

Darrera actualització: 18.02.2022 | 15:45