Teleassistència

Servei que s'encarrega de prestar atenció domiciliària que garanteixi la seguretat i doni tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies a l'any, a partir de la detecció i resposta davant situacions d'emergència.

Línies de servei:

  • Visites domiciliàries de control
  • Unitats mòbils d'actuació immediata
  • Instal·lació i manteniment d'equipaments

Persones destinatàries:

Persones que requereixen atencions personals.


Cost per l'usuari:

Per a l’exercici 2018, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents:

- Servei de Teleassistència - 13,44 EUR/mes.

En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de l’indicador de referència.


Cost del servei:

https://seu-e.cat/es/web/gaia/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-economica/cost-efectiu-dels-serveis


Equip tècnic:

Dolors Mor 
Treballadora social
gaia@diba.cat


Àrea responsable:

Àrea de Serveis socials.


Unitats implicades:

Oficina d'atenció al ciutadà