Plaques Solars en sòl no urbanitzable (Sobre terreny) Opció 2

OPCIÓ 2. Sobre terreny

Tràmit:

PAS 1: Tramitació d’un Projecte d’Actuació Específica

PAS 2: Llicència d’obres

Documentació necessària Projecte d’Actuació Específica

 1. Memòria justificativa de l’actuació, la seva finalitat i la seva adequació als requisits exigits per la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions del planejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables, amb el grau de precisió necessari que permeti apreciar aquesta adequació.
 2. Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la finca o finques on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència registral i cadastral, la seva extensió i la superfície ocupada per l’activitat i les obres existents i previstes.
 3. Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de connexió corresponents.
 4. Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es tracta d’obres que no requereixen projecte tècnic, descripció i representació gràfica d’aquestes obres.
 5. Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Documentació necessària llicència obres

 1. Sol·licitud de llicència
 2. Projecte o memòria tècnica de la instal·lació. Ha de contenir:
 • Dades generals
 • Descripció actuacions
 • Adequació al planejament urbanístic territorial PTPCC
 • Adequació al planejament urbanístic sectorial PDU Pla de Bages
 • Adequació al planejament urbanístic municipal NNSS Gaià
 • Serveis urbanístics afectats
 • Impacte i integració paisatgística
 • Justificació normativa tècnica
 • Pressupost
 • Documentació gràfica: plànol emplaçament planejament municipal, plànol emplaçament territorial, plànol planta coberta amb els captadors integrats, plànol alçat i secció acotats integració instal·lació sobre coberta edificació existent.
 1. Fitxa tècnica de les plaques
 2. Assumeix de la direcció de l’obra
 3. En cas de tractar-se de projecte i assumeix no visats, s’haurà d’aportar la declaració responsable dels tècnics que signen.

Observacions

El procediment de tramitació d’un Projecte d’Actuació especifica consta de:

 1. Presentació de la documentació a l’Ajuntament
 2. Tramitació: informació pública, informes sectorials, aprovació prèvia Ajuntament i aprovació definitiva Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.
 3. Notificació de la resolució del Projecte d’Actuació Específica

Un cop s’ha aprovat definitivament el Projecte d’Actuació Específica l’interessat ha de sol·licitar la llicència d’obres en el termini d’1 any:

El procediment per l’obtenció de la llicència consta de tres fases:

 1. Sol·licitud
 2. Tramitació (pot incloure el requeriment de documentació per part de l’Ajuntament)
 3. Resolució

Fins la resolució i obtenció de la llicència no es poden iniciar les actuacions.

La llicència urbanística estableix el termini màxim per iniciar i finalitzar les obres.

Darrera actualització: 13.05.2022 | 15:09