Subvenció directa a l'associació cultural de Gaià per al finançament de la Festa Major de Gaià i l'Ajuntament de Gaià en l'anualitat 2021

Es reuneix l'Il.lm. Sr. Enric Armengou Vall de Vilaramó, Alcalde-President de l'Ajuntament de Gaià, en representació d'aquesta Corporació, i el Sr. Josep Burillo Costa, amb DNI. 39.309.010-D, com a presidenta i en representació de l'ASSOCIACIÓ CULTURAL DE GAIÀ amb CIF G-59.908.327.

CONVENEN:

Primer.- La Festa Major de Gaià l'organitza l'ASSOCIACIÓ CULTURAL DE GAIÀ, d'ara endavant l'organitzador, conjuntament amb l'Ajuntament de Gaià, el qual vetllarà perquè la programació s'ajusti a l'interès general del municipi.

Segon.- La FESTA MAJOR DE GAIÀ d'enguany se celebrarà del 4 al 5 de setembre de 2021.

Tercer.- Serà competència municipal:
* Cedir els espais municipals a l'organització.
* Posar a disposició els espais on es celebrarà la FESTA MAJOR DE GAIÀ. (neteja, desbrossament, permís de foc, etc..)
* Facilitar els béns d'equipament municipal en els actes que es convingui.
* Autoritzar l'ús dels espais exteriors que en el seu oportú moment es pactin per als actes programats. El mateix pacte definirà la disponibilitat i afectació a tots els serveis i béns relacionats (escomesa i subministraments elèctrics i d'aigua potable, etc.).
* Donar suport en la difusió de la festa major, a la web de l'ajuntament, fer-ne difusió a les institucions i entitats del territori electrònicament.

Quart.- Serà competència de l'organitzador:
* Confeccionar i gestionar la programació dels actes.
* Fer-se càrrec de totes les despeses que se'n derivin.
* Contractar una pòlissa d'assegurances per atendre el risc de possibles desperfectes que es pugui derivar de la celebració dels actes que organitzi, si és el cas.
* Reparar les avaries i els desperfectes que es puguin produir en el(s) recinte(s) municipals i instal·lacions utilitzades.
* Equipar i adequar els actes a fi que es desenvolupin amb normalitat.
* Netejar els espais un cop finalitzada la festa major.

Cinquè.-. L'Ajuntament aportarà la quantitat de 1.100,00€, que corresponen a la subvenció nominativa de l'Ajuntament.

Sisè.- L'aportació municipal té la consideració de subvenció i està subjecta al compliment de la Llei 38/2003, general de subvencions, i al RD 887/2006 del Reglament de la llei general de subvencions i l'Ordenança general de subvencions aprovada per la corporació.
6.1. L'Ajuntament aportarà la quantitat màxima de 1.100,00€ (mil-cents euros), que corresponen a la subvenció nominativa de l'Ajuntament prevista al pressupost vigent per l'exercici 2021.
L'organitzador haurà de sol·licitar l'ajut de la subvenció nominativa, segons model de sol·licitud de l'ajuntament de Gaià, abans del 30 de juliol de 2021, sinó s'entendrà desestimada, quedant els fons pressupostaris alliberats per altres despeses econòmiques.
6.2. Dita subvenció s'aportarà un cop finalitzada la festa major i presentat el model de justificació econòmica de subvencions i comprovada la documentació relativa a la seva justificació. Es farà efectiva la aportació econòmica al número de compte que indiqui l'entitat beneficiària, complimentant el document “fitxa de creditor”.
6.3. Es considerarà despesa subvencionable, aquella que de manera indubtable respongui a la naturalesa de l'activitat subvencionada (d'acord amb les activitats de festa major), i que es realitzi com a molt tard en la data de celebració de l'acte objecte de subvenció. En cap cas el cost d'adquisició de la despesa subvencionable podrà ser superior al valor de mercat.
6.4. L'entitat beneficiària de l'ajuda pública, amb caràcter previ a la percepció de la seva totalitat, i abans del dia 30/09/2021, haurà de procedir a la justificació de la mateixa. Amb aquest objecte caldrà que presenti, al registre general:
1. Compte justificatiu d'acord amb el model de la Corporació, on expressament es faci constar el total de ingressos i despeses (compte de resultat) de tota l'activitat realitzada a la FESTA MAJOR DE GAIÀ-
2. Memòria de l'activitat on es relacionaran tots els actes i/o activitats amb indicació dels costos directes i indirectes que han suposat.
3. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social, o bé autorització per tal que l'ajuntament pugui realitzar la consulta davant els organismes corresponents d'acord amb el model disponible.
4. Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat amb indicació de l'import i procedència.
5. Original dels justificants de despesa o bé còpia compulsada.
Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i demés documents de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil. No seran acceptats aquells justificants que no tinguin validesa jurídica, o que no permetin acreditar el compliment de la prestació subvencionada.
Caldrà aportar el comprovant justificatiu del pagament de les despeses acreditades com a justificant de subvenció.
No serà despesa subvencionable, la despesa corresponent a alimentació.
6.5. En el cas que el total dels ingressos obtinguts superin les despeses executades es reduirà l'ajuda concedida proporcionalment, fins a cobrir el 100% de les despeses efectivament realitzades. En cap cas l'ajuda concedida per l'Ajuntament de Gaià, juntament amb la resta d'ingressos de l'activitat, podrà ser superior al seu cost.
6.6. Una vegada comprovada la justificació de la subvenció, i fiscalitzada favorablement per la intervenció municipal, es procedirà al reconeixement de l'obligació i l'ordenació del pagament.
Tanmateix, es perdrà el dret de cobrament de la subvenció i a la incoació de procediment de reintegrament dels fons rebuts en els següents supòsits:
- Manca de justificació abans de la data establerta en aquest conveni.
- Despesa justificada per import inferior a la subvenció rebuda.
- Concurrència d'alguna de les causes de reintegrament enumerades a l'article 37 de la llei 38/2003 general de subvencions.

en l'organització d'activitats i actes relacionats amb la FESTA MAJOR DE GAIÀ.

Vuitè.- En tota publicitat caldrà incorporar la imatge corporativa de l'Ajuntament de Gaià i de la Diputació de Barcelona.

En tot allò que no s'hagi previst en aquest conveni es procurarà resoldre-ho de mutu acord entre l'Ajuntament i l'organitzador.

Darrera actualització: 09.02.2022 | 16:30
Darrera actualització: 09.02.2022 | 16:30