Subvenció directa a l'associació de veïns de Galera per al finançament de la Festa Major de Galera i l'Ajuntament de Gaià en l'anualitat 2021

Es reuneix I'Il.lm. Sr. Enric Armengou Vall de Vilaramó, Alcalde-President de l'Ajuntament de Gaià, en representació d'aquesta Corporació, i la 
Sra. Mercé Morales Carmona, amb DNI. 39.356.408-G, com a presidenta en representació de l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE GALERA amb CIF G-60.082.732

CONVENEN:

Primer.- La Festa Major de Galera l'organitza l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE GALERA, d'ara endavant l'organitzador, conjuntament amb l'Ajuntament de Gaià, el qual vetllarà perqué la programació s'ajusti a l'interés general del municipi.

Segon.- La FESTA MAJOR DE GALERA d'enguany se celebrarà del 2 al 4 de juliol de 2021.

Tercer.- Serà competència municipal:
a) Cedir els espais municipals a l'organització.
b) Posar a disposisió eis espais on es celebrarà la FESTA MAJOR DE GALERA. (neteja, desbrossament, permís de foc, etc..)
c) Facilitar eis béns d'equipament municipal en eis actes que es convingui.
d) Autoritzar l'ús dels espais exteriors que en el seu oportú moment es pactin per als actes programats. El mateix pacte definirà la disponibilitat i afectació a tots els serveis i béns relacionats (escomesa i subministraments elèctrics i d'aigua potable, etc.).
e) Donar suport en la difusió de la resta major, a la web de l'ajuntament, fer-ne difusió a les institucions i entitats del territori electrònicament.

Quart.- Sera competència de l'organitzador:
a) Confeccionar i gestionar la programació dels actes.
b) Fer-se càrrec de totes les despeses que se'n derivin.
c) Contractar una pólissa d'assegurances per atendre el risc de possibles desperfectes que es pugui derivar de la celebració dels actes que organitzi, si és el cas.
d) Reparar les avaries i els desperfectes que es puguin produir en el(s) recinte(s) municipals i instal·lacions utilitzades.
e) Equipar i adequar els actes a fi que es desenvolupin amb normatitat.
f) Netejar els espais un cap finalitzada la festa mayor.

Cinquè.- L'Ajuntament aportarà la quantitat de 1.100,00€, que corresponen a la subvenció nominativa de l'Ajuntament.

Sisè.- L'aportació municipal té la consideració de subvenció i està subiecta al compliment de la Llei 38/2003, general de subvencions, i al RD 887/2006 del Reglament de la llei general de subvencions i l'Ordenança general de subvencions aprovada per la corporació.

6.1. L'Ajuntament aportarà la quantitat màxima de 1.100,00€ (mil-cents euros), que corresponen a la subvenció nominativa de l'Ajuntament prevista al pressupost vigent per l'exercici 2D21.
L'organitzador haurà de sol·licitar l'ajut de la subvenció nominativa, segons model de sol·licitud de l'ajuntament de Gaià, abans del 23 de juny de 2021, sinó s'entendrà desestimada, quedant els fons pressupostaris alliberats per altres despeses econòmiques.

6.2. Dita subvenció s'aportarà un cop finalitzada la festa major i presentat el model de justificació econòmica de subvencions i comprobada la documentació relativa a la seva justificació. 
Es farà efectiva l'aportació econòmica al número de compte que indiqui l'entitat beneficiària, complimentant el document "fitxa de creditor".

6.3. Es considerarà despesa subvencionable, aquella que de manera indubtabte respongui a la naturalesa de l'acivitat subvencionada (d'acord amb les activitats de festa major), i que es realitzi com a molt tard en la data de celebració de l'acte objecte de subvenció. En cap cas el cost d'adquisició de la despesa subvencionable podrà ser superior al valor de mercat.

6.4. L'entitat beneficiària de l'ajuda pública, amb caràcter previ a la percepció de la seva totalitat, i abans del dia 30/09/2021, haurà de procedir a la justificació de fa mafeixa. Amb aquest objecte caldra que presenti, al registre general:

1. Compte justificatiu d'acord amb el model de la Corporació, on expressament es faci constar el total de ingressos i despeses (compte de resultat) de tota l'activitat realitzada a la FESTA MAJOR DE GALERA.

2. Memória de l'activitat on es relacionaran tots els actes i/o activitats amb indicació dels costos directes i indirectes que han suposat.

3. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social, o bé autorització per tal que l'ajuntament pugui realitzar la consulta davant els organismes corresponents d'acord amb el model disponible

4. Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat amb indicació de l'import i procedència.

5. Original dels justificants de despesa o bé còpia compulsada.

Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i demés documents de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic juridic mercantil. No seran acceptats aquells justificants que no tinguin  validesa jurídica, o que no permetin acreditar el compliment de la prestació subvencionada.
Caldrà aportar el comprovant justificatiu del pagament de les despeses acreditades com a justificant de subvenció.
No serà despesa subvencionable, la despesa corresponent a alimentació.

6.5. En el cas que el total dels ingressos obtinguts superin les despeses executades es reduirà l'ajuda concedida proporcionalment, fins a cobrir el 100% de les despeses efectivament realitzades. 
En cap cas l'ajuda concedida per l'Ajuntament de Gaià, juntament amb la resta d'ingressos de l'activitat, podrà ser superior al seu cost.

6.6. Una vegada comprovada la justificació de la subvenció, i fiscalitzada favorablement per la intervenció municipal, es procedirà al reconeixement de l'obligació i l'ordenació del pagament.
Tanmateix, es perdrà el dret de cobrament de la subvenció i a la incoació de procediment de reintegrament dels fons rebuts en els següents supòsits:
Manca de justificació abans de la data establerta en aquest conveni. Despesa justificada per import inferior a la subvenció rebuda.
Concurréncia d'alguna de les causes de reintegrament enumerades a l'article 37 de la IIei 38/2003 general de subvencions.

Setè. - L'organitzador podrà convenia amb entitats del municipi per tal que participin i col·laborin en l'organització d'activitats i actes relacionats amb la FESTA MAJOR DE GALERA.

Vuitè.- En tota publicitat caldrà incorporar la imatge corporativa de l'Ajuntament de Gaià i de la Diputació de Barcelona.

En tot allò que no s'hagi previst en aquest conveni es procurarà resoldre-ho de mutu acord entre l'Ajuntament i l'organitzador.

Darrera actualització: 09.02.2022 | 16:27
Darrera actualització: 09.02.2022 | 16:27