Retribucions càrrecs electes

Retribucions i indemnitzacions


Regidor: Joan Coll Prat
Dedicació 75% jornada, 9.996,50€/any (subvenció que dóna la Generalitat de Catalunya per càrrecs electes).

S'estableix un règim màxim d'indemnitacions per assistència efectiva a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial el següent règim d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part.

 

Assistència a les sessions del Ple: 525,00 euros/membre, amb un màxim de 4 sessions plenàries anuals pel conjunt de membres i assistències*

*ACORD PLE - Juliol 2023: Deixar sense efecte el règim d’indemnitzacions per assistència efectiva als òrgans col·legiats a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial, fins a nou acord.

Adjuntem ACORDS.

 

 

Darrera actualització: 19.04.2024 | 13:36
Darrera actualització: 19.04.2024 | 13:36